3rd Reich Wehrmacht Heer Schirmmützenadler 3rd Reich Wehrmacht Heer Schirmmützenadler 3rd Reich Wehrmacht Heer Schirmmützenadler

3rd Reich Wehrmacht Heer Schirmmützenadler

In an excellent condition a Heer visor cap eagle

All prongs are present. No maker markings present

Code: 54046

65.00 EUR