3rd Reich Luftwaffe Schützenschnur 1. Stufe 2. form 3rd Reich Luftwaffe Schützenschnur 1. Stufe 2. form 3rd Reich Luftwaffe Schützenschnur 1. Stufe 2. form 3rd Reich Luftwaffe Schützenschnur 1. Stufe 2. form

3rd Reich Luftwaffe Schützenschnur 1. Stufe 2. form

In an excellent condition a Luftwaffe marksmanship lanyard grade 1. 2nd form

Code: 53193

225.00 EUR