3rd Recih Taillenhaken/ Koppelhaken Wehrmacht 3rd Recih Taillenhaken/ Koppelhaken Wehrmacht 3rd Recih Taillenhaken/ Koppelhaken Wehrmacht 3rd Recih Taillenhaken/ Koppelhaken Wehrmacht

3rd Recih Taillenhaken/ Koppelhaken Wehrmacht

In an excellent condition two Wehrmacht waist/ coupling hooks

Maker markes A&S = Assmann & Söhne

This button is also called a ramp button or belt hook.

Code: 51148

20.00 EUR